Taiki Nakabayashi Wiki (زوج Yuko Takeuchi) العمر ، السيرة الذاتية والحقائق